ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1.        Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Livaro en een Opdrachtgever waarop Livaro deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Livaro, voor de uitvoering waarvan door Livaro derden dienen te worden betrokken.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Livaro en zijn directie.
 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Livaro en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
 7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 8. Indien Livaro niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Livaro in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.         

Artikel 2         Offertes en aanbiedingen

 1. Alle offertes en aanbiedingen van Livaro zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
 2. Livaro kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Livaro daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Gebruiker anders aangeeft.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Livaro niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 3         Contractsduur; uitvoeringstermijnen, risico-overgang, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging

 1. De overeenkomst tussen Livaro en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Livaro derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Livaro dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 3. Livaro zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 4. Livaro heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 5. Indien door Livaro of door Livaro ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 6. Levering geschiedt af bedrijf van Livaro. De Opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de Opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, dan is Livaro gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de Opdrachtgever. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Opdrachtgever over op het moment waarop zaken aan de Opdrachtgever ter beschikking staan.
 7. Livaro is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
 8. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Livaro de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 9. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Livaro aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Livaro worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Livaro zijn verstrekt, heeft Livaro het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan Livaro ter beschikking heeft gesteld. Livaro is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Livaro is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 10. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Livaro zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
 11. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Livaro gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Livaro bevoegde persoon en de Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Livaro op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.
 12.  Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Livaro een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
 13.  Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Livaro gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Livaro daardoor direct of indirect ontstaan.
 14. Indien Livaro met de Opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is Livaro niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
 15.  Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de Opdrachtgever die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij Livaro:
 •  alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren;
 • indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Livaro rustende verplichting ingevolge de wet;
 •  indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zal plaatsvinden;
 •  of, bij levering van een zaak, indien is bedongen dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

       

ARTIKEL 4: VOORTGANG, UITVOERING WERKZAAMHEDEN

 1. Livaro kan niet eerder verplicht worden met de uitvoering van werkzaamheden c.q. levering te beginnen, dan nadat alle daarvoor noodzakelijke gegevens in zijn bezit zijn en hij de eventueel overeengekomen (termijn)betaling heeft ontvangen. Bij hierdoor ontstane vertragingen, zullen de opgegeven leveringstermijnen naar evenredigheid worden bijgesteld. Ter zake aanvaardt Livaro geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, geleden door de wederpartij.  
 2. Wanneer de leveringen of de werkzaamheden niet normaal of zonder onderbreking kunnen geschieden, door oorzaken buiten de schuld van Livaro en/of indien de opdrachtgever in gebreke blijft met betrekking tot de nakoming van de verplichtingen genoemd in lid 3 van dit artikel, is Livaro gerech­tigd de daar­uit voortvloeiende meerdere kosten, waaronder begrepen voorrijkosten, en schade aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 3. De Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat:
 • ·         Livaro op de vooraf bekendgemaakte werktijden toegang krijgt tot de plaats(en) waar de werkzaamheden verricht dienen te worden. De plaats(en) dienen te voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen en andere overheidsvoorschriften;
 • ·         de benodigde vergunningen aanwezig zijn, indien en voor zover deze nodig zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden;
 • ·         op de plaats van uitvoering der werkzaamheden de voor het werk benodigde energie en/of water(aansluitingen) aanwezig zijn. De kosten van verbruik zijn voor rekening van de wederpartij;
 • ·         indien ook derden in de betreffende ruimte werkzaamheden moeten verrichten, die werkzaamheden zijn beëindigd voordat Livaro zijn werkzaamheden aanvangt, zodat deze aldaar onbelemmerd zijn werkzaamheden kan verrichten;

    4.De Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aan de zaken, materialen, gereedschappen en machines die Livaro tijdens de uitvoering van de werkzaamheden bij de wederpartij heeft opgeslagen.

    5.Alle onkosten welke door Livaro worden gemaakt ten verzoeke van de Opdrachtgever komen geheel voor rekening van laatstgenoemde, tenzij schriftelijk anders is overeenge­komen.

    6.De Opdrachtgever staat Livaro toe naamsaanduidingen en reclame op het werkterrein of aan het werk aan te brengen. 

Artikel 5        Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 1. Livaro is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst Gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Livaro kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
 2.  Voorts is Livaro bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Livaro kan worden gevergd.
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Livaro op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Gebruiker de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 4. Indien Livaro tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 5. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Livaro gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
 6. Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Livaro gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 7. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Livaro, zal Livaro in overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Livaro extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Livaro anders aangeeft.
 8. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Livaro vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Livaro op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
 9. Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen      de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 6        Overmacht

 1. Livaro is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2.  Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Livaro geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Livaro niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Livaro of van derden daaronder begrepen. Livaro heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Livaro zijn verbintenis had moeten nakomen.
 3. Livaro kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Voorzoveel Livaro ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Livaro gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 7         Betaling en incassokosten

 1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Livaro aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Livaro aangegeven. Livaro is gerechtigd om periodiek te factureren.
 2.  Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 3. Livaro heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Livaro kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Livaro kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 4. De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Livaro verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
 5. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Livaro echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 8       Eigendomsvoorbehoud

 1. Het door in het kader van de overeenkomst Livaro geleverde blijft eigendom van Livaro totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met Livaro gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
 2. Het door Livaro geleverde, dat ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Opdrachtgever is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. De Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Livaro veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Opdrachtgever verplicht om Livaro daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Voorts verplicht de Opdrachtgever zich om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Livaro ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Livaro gerechtigd tot deze penningen. Voorzoveel als nodig verbindt de Opdrachtgever zich er jegens Livaro bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.

Artikel 9        Aansprakelijkheid

 1. Indien Livaro aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Livaro is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Livaro is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 3. Indien Livaro aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Livaro beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 4. De aansprakelijkheid van Livaro is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 5. Livaro is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Livaro aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Livaro toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Livaro is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.                           
 7.  De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Livaro of zijn leidinggevende ondergeschikten.chten wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Livaro en door Livaro aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Livaro zich bevinden en deze terug te nemen.

Artikel 10      Vrijwaring

1.       De Opdrachtgever vrijwaart Livaro voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Livaro toerekenbaar is. Indien Livaro uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Livaro zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Livaro, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Livaro en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Artikel 11       Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Livaro partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft..
 2. De rechter is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Livaro het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Aanvullende algemene voorwaarden hak en boor werkzaamheden,

1. De opdrachtgever dient te zorgen, als het werk dit vereist, voor de aanwezigheid van netvoeding van 220 / 380 Volt en 16 ampère of zoveel meer als nodig is. Tevens voor een waterleiding met een afsluitbare kraan met schroef-koppeling van 1/2” of 1” binnen een afstand van 40 meter van de plaats waar de overeengekomen werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd. Daarnaast het ter beschikking stellen van kostenloze parkeerfaciliteiten in de omgeving van de werkplek. Eventuele kosten voor aanleg en vergunningen hiervan zijn voor rekening van de opdrachtgever. Deze kosten zullen gespecificeerd worden gefactureerd. Opdrachtgever dient voorts zorg te dragen voor alle Arbo-eisen t.a.v. bijvoorbeeld bouwliften, veiligheidseisen, steigers, e.d.

2. Livaro  is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade in welke vorm dan ook die optreedt bij het afboren, zagen en slopen van (span-)kabels, leidingen, bewapingen en alle andere zich in beton of overige te bewerken objecten bevindende verstevigingen. Eveneens is er geen aansprakelijkheid bij het vrijkomen van koelwater of andere vloeistoffen, het optreden van verzwakkingen en verzakkingen van constructies.

3. Het aftekenen van het boor- of zaagwerk en van sleuven en dozen wordt door de opdrachtgever verzorgd en is voor zijn verantwoording.

4. Alle werkzaamheden geschieden uitsluitend op aanwijzingen en onder verantwoording van de opdrachtgever.

5. De in, op en boven de vloer/ wand aanwezige obstakels, zowel zichtbaar als onzichtbaar welke de uitvoering van werkzaamheden door het boorbedrijf kunnen belemmeren, moeten door de opdrachtgever vóór de aanvang van de werkzaamheden worden verwijderd. Indien door dergelijke obstakels schade aan materiaal van het boorbedrijf ontstaat, en/of stagnatie bij de produktie optreedt dan zullen de kosten hiervan door het boorbedrijf aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

6. De verwerkingskosten van afkomende materialen zijn voor de opdrachtgever, tenzij anders is overeengekomen.

7. Opruimen van boorkernen op de verdieping met lift in de container van opdrachtgever. Als er geen lift aanwezig is wordt het verzameld bij de trap. Boorkernen in kruipruimten opruimen op regiebasis. Boorkernen zwaarder dan 25 kg worden opgeruimd op regiebasis.

8. Indien de verplaatsing van man en machines op de bouwlokatie niet in verhouding staan tot de produktie, dan wel als de haalbare produktie ernstig wordt vertraagd worden de werkzaamheden op regiebasis berekend.

9. De opdrachtgever draagt na voltooiing van de (deel)opdracht binnen 10 werkdagen zorg voor een ondertekende (uitvoerders)bon. Bij projekten die meerdere weken duren zal de opdrachtgever wekelijks een ondertekende (uitvoerders)bon verstrekken. Als de betreffende bon niet tijdig wordt verstrekt, is het boorbedrjf gerechtigd om op basis van werkrapporten van haar medewerkers te factureren.

10. Prijzen gelden voor een werkgebied in een straal van 50km van onze vestiging. Voor werkzaamheden buiten dit gebied is de meerprijs op aanvraag.

11. Bij boor- en zaagwerkzaamheden in beton met een kwaliteit hoger dan B 35, of in beton met een extreem hoge concentratie ijzer, behouden wij het recht om in overleg onze prijzen aan te passen.

12. Betalingstermijn 14 dagen na factuurdatum.

13. Vermelde prijzen zijn exclusief omzetbelasting.

Prijzen zijn op aanvraag